Privacy Statement

Privacy Statement

Voor DegoedkoopsteOfferte.nl BV is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. DegoedkoopsteOfferte.nl BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Gelet op de aard van de dienstverlening van DegoedkoopsteOfferte.nl, is het soms noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennisneemt van dit privacy statement.

Verwerken van persoonsgegevens

DegoedkoopsteOfferte.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen respecteren de persoonlijke levens sfeer van haar opdrachtgevers, kandidaten en leveranciers. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor DegoedkoopsteOfferte.nl dan ook zeer belangrijk.

Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. DegoedkoopsteOfferte.nl verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie. Wanneer u gebruikt maakt van diensten / activiteiten of producten van DegoedkoopsteOfferte.nl of van een aan haar gelieerde ondernemingen, legt DegoedkoopsteOfferte.nl persoonsgegevens vast.

DegoedkoopsteOfferte.nl gebruikt deze gegevens voor administratieve doeleinden. DegoedkoopsteOfferte.nl kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende financiële of bedrijfsgegevens verlangen. Immers, DegoedkoopsteOfferte.nl kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren wanneer de daarvoor noodzakelijk (persoons)gegevens beschikbaar zijn. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van DegoedkoopsteOfferte.nl te factureren aan de gebruiker.

DegoedkoopsteOfferte.nl gebruikt uw persoonsgegevens verder om u te informeren over nieuws, belangrijke informatie, activiteiten en andere ontwikkelingen. Indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen dan kunt u dit eenvoudig kenbaar maken door een mail te sturen naar info@DegoedkoopsteOfferte.nl, of middels een brief gericht aan:

DegoedkoopsteOfferte.nl
Bekkerweg 1,
6411 EG Heerlen

Uw gegevens zullen in dat geval behoudens onze wettelijke verplichtingen uit ons klantenbestand worden verwijderd. DegoedkoopsteOfferte.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die nauw betrokken zijn bij het verzorgen van trainingen en activiteiten voor DegoedkoopsteOfferte.nl of de aan haar gelieerde ondernemingen. Medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te respecteren.

Wijzigingen

DegoedkoopsteOfferte.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van DegoedkoopsteOfferte.nl.

Laatste wijziging: 28-03-2015