Algemene voorwaarden bedrijven

Algemene voorwaarden DeGoedkoopsteOfferte.nl voor bedrijven

Gebruik van DeGoedkoopsteOfferte.nl door bedrijven

U dient zich eerst te registreren om deel te kunnen nemen aan de website DeGoedkoopsteOfferte.nl van de goedkoopste Offerte, hierna aangeduid als DeGoedkoopsteOfferte.nl, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 60549963. U kunt zich alleen registreren als u akkoord gaat met onze voorwaarden.

Deelname en algemene bepalingen

Alleen als u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunt u deelnemen aan DeGoedkoopsteOfferte.nl, hierop uitgezonderd vrije beroepsbeoefenaren, zie hiervoor de lijst op www.kvk.nl. DeGoedkoopsteOfferte.nl kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen weigeren.
Op het moment dat u zich heeft aangemeld krijgt u toegang tot het online beheersysteem, op de voorwaarde dat u akkoord bent gegaan met onze algemene voorwaarden. Hiermee verklaart u ook dat de ingevulde gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dat u ze tijdens deelname up-to-date houdt. Tevens gaat u ermee akkoord dat wij u per e-mail op de hoogte houden over nieuws en verdere ontwikkelingen. Indien dit voor u niet wenselijk mocht zijn kunt u zich hiervoor na ontvangst van de eerste nieuwsbrief afmelden.

DeGoedkoopsteOfferte.nl kan in het belang van de Klant afwijken van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden. In dit geval blijven de overige bepalingen wel onveranderd. Mocht het voorkomen dat een bepaling in deze Voorwaarden niet, of niet geheel juist is, dan dient deze te worden geïnterpreteerd als een bepaling die het meest de inhoud en bedoeling van de bepaling benadert.

Online beheersysteem

In het online beheersysteem geeft u aan voor welke producten en/of diensten en uit welke regio`s u offerte aanvragen wilt ontvangen. Middels het beheersysteem kunt u ook uw gegevens aanpassen.
DeGoedkoopsteOfferte.nl spant zich in om alle binnenkomende aanvragen voorafgaand volledig te controleren. Mocht een aanvraag desondanks niet correct zijn, dan kunt u dit melden door deze naar ons te retourneren. DeGoedkoopsteOfferte.nl zal dan de e-mail controleren, eventueel door contact op te nemen met de aanvrager. Mocht de aanvraag redelijkerwijs niet juist zijn, hierop uitgezonderd aanvullende informatie, dan zal deze aanvraag in principe niet bij u in rekening gebracht worden. Het niet verkrijgen van een opdracht is overigens geen reden om een offerte aanvraag af te keuren. Het afkeuren van een aanvraag kan tot 5 werkdagen na ontvangst. Als u aanvullende informatie benodigd heeft voor het uitbrengen van een passende offerte, kunt u hierover contact opnemen met de Klant.

Uw bedrijfslogo op onze website

Als aanvullende mogelijkheid kunt u bij ons uw bedrijfslogo plaatsen op onze website. Uw bedrijfslogo wordt dan geplaatst in de branche waarin u werkzaam bent, dit naast de vermelding in onze bedrijvengids.
Aanvragers van offertes kunnen zo uw bedrijf rechtstreeks benaderen zonder tussenkomst van DeGoedkoopsteOfferte.nl. DeGoedkoopsteOfferte.nl streeft ernaar om zo hoog mogelijk in de zoekresultaten van Google te staan en maakt hiermee kosten voor de reclame voor uw eigen website. We rekenen voor deze aanvullende mogelijkheid € 100,- excl. omzetbelasting per jaar. Het is aan uzelf of u gebruikt wenst te maken van deze service.

Bedrijvengids

U krijgt automatisch en gratis een vermelding in onze bedrijvengids zolang u bij ons bent aangemeld voor het ontvangen van offerte aanvragen. Dit levert voor u een extra link naar uw website op. Als u dit toch niet op prijs stelt, kunt u dit aan ons melden zodat we de link kunnen annuleren.

Duur van de overeenkomst

U of DeGoedkoopsteOfferte.nl kunnen op elk gewenst moment de overeenkomst beëindigen of tijdelijk stopzetten (middels het online beheersysteem). In het geval van een hiervoor genoemde wijziging zullen de nog openstaande facturen binnen 14 kalenderdagen betaald moeten worden, over de periode waarop de dienstverlening van toepassing was. Een eventuele vermindering van het factuurbedrag is niet mogelijk indien de beëindiging toe te rekenen is aan onjuiste gedragingen van de Klant.

Vergoeding

DeGoedkoopsteOfferte.nl heeft geen vaste of eenmalige kosten voor deelname, met uitzondering van het adverteren op onze site. We rekenen alleen een vast bedrag, zoals gepresenteerd op onze website voor een door ons goedgekeurde en naar u doorgestuurde offerte aanvraag. Een prijsverhoging zal u minimaal 1 maand van te voren gemeld worden. Facturatie vindt maandelijks plaats. De betaling voor een advertentie op de website dient doorgaans voorafgaand voldaan te worden. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid

DeGoedkoopsteOfferte.nl is niet aansprakelijk voor hetgeen, in welke vorm dan ook, die u met DeGoedkoopsteOfferte.nl of de aanvrager overeenkomt, hieronder mede verstaan overmacht of gevolgschade, al dan niet, indirect, veroorzaakt door DeGoedkoopsteOfferte.nl. DeGoedkoopsteOfferte.nl is eveneens niet aansprakelijk voor alle andere risico`s die het internet, waaronder hosting, met zich meebrengen.
DeGoedkoopsteOfferte.nl stuurt alle aanvragen door en staat buiten het verdere contact tussen u en de aanvrager en is niet aansprakelijk voor de zaken die daar uit voortvloeien, zoals de gedragingen van derden.

Vertrouwelijkheid

Het is niet toegestaan dat u bij de offerte aanvragen staande gegevens voor andere doeleinden gebruikt dan het eenmalig uitbrengen van een offerte, of waar van toepassing, voor het uitvoeren van een opdracht. Het is ook niet toegestaan misleidende of onjuiste offertes te versturen of de offerte aanvragen door te sturen naar derden voor wat voor doel dan ook.
DeGoedkoopsteOfferte.nl is bekend met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en houdt zich hier volledig aan, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Gegevens kunnen enkel, al dan niet anoniem, aangewend worden ten behoeve van, de verbetering van, de dienstverlening, informatievoorziening en het voorkomen of optreden jegens onrechtmatig gebruik van de dienstverlening middels een derde.

Uitvoering en reclamatie

DeGoedkoopsteOfferte.nl hecht zeer veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Mocht er desondanks toch een tekortkoming geconstateerd worden, dan kunt u dit melden aan DeGoedkoopsteOfferte.nl zodat DeGoedkoopsteOfferte.nl in de gelegenheid wordt gesteld een passende oplossing te treffen. Aan een eventuele klacht kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Slotbepalingen

Alle bij de Overeenkomst betrokken partijen weerhouden zich van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van een ander kunnen schaden. Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst.